Kategoria: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

POMIESZCZENIA MIESZKALNE

Pomieszczenia mieszkalne, zarówno domu-apartamentu jak i biurowca, są przeszklone na całej niemal wysokości kondygnacji. Podkreśla to jasność ogólnej konstrukcyjnej koncepcji; jak­kolwiek wymaga dodatkowych urządzeń (przede wszystkim chroniących użytkówników przed wypadnięciem). W twórczości Mies van der Rohe silnie zaznacza się dążność

WE WSZYSTKICH ŚCIANACH

We wszystkich budynkach o ścianach osłonowych zaznacza się pewna nlezaleznoSć pomiędzy wewnętrzną strukturą budynku a jego wyglądem zewnętrznym, pomiędzy szkieletowym ustrojem nośnym a okrywającą go osłoną. Podobne zjawisko występuje w katedrach gotyckich: znajdujące się na zewnątrz przypory i łęki odciążają

NIEPEŁNA ANALOGIA

Analogia jest o tyle niepełna, że w katedrach gotyck ch system Drzypór I łęków odpornych znajdował się na zewnątrz budowli l był niedostępny obserwacji wewnątrz. W budynkach o ścianach osłonowych rzecz przedstawia się odwrotnie. Widoczna na zewnątrz „osłona” uniemożliwia obserwację

PROGRAM ARTYSTYCZNY

Program artystyczny Mies van der Rohe, jego „obiektywna tendencja”, dążenie do wyeksponowania jednej idei głównej—bezwzględnie podporządkowującej sobie wszystkie pozostałe, oszczędność środków wyrazu I precyzja wykonania ma zarówno wiele zwolenników I kontynuatorów, jak zagorzałych i nie zawsze lojalnych przeciw­ników. Krytyka z

NAGROMADZENIE IDENTYCZNYCH JEDNOSTEK

Nagromadzenie znacznej liczby identycznych jednostek przestrzennych nie daje silnego wrażenia kompleksowej, spoistej kompozycji. Wszel­kie próby bardziej zdecydowanego „zamykania” przestrzeni przez inne potraktowa­nie naroży, mocniejsze zaakcentowanie partii wieńczącej itp. byłyby jednakże niezgod­ne z przyjętym założeniem, że jednakowym jednostkom funkcjonalnym i konstrukcyj­nym

WIELKOŚĆ KUBATURY

Zagadnienie nie sprowadza się jednak tylko do wielkości kubatury. Twórczość Van der Rohe zdaje się zmierzać w kierunku coraz surowszego przestrzegania reguł. Przykładem może być zaprojektowany przez niego dom mieszkal­ny w Illinois w 1950 r., w którym funkcja mieszkaniowa została

W WIELU BUDYNKACH

Również w wielu budynkach innych twórców ciągi okien, proporcje pasów muru i pasów szkła wyka­zują pewne podobieństwo do projektów Mies van der Rohe. Współcześni teoretycy sądzą jednak, że konstrukcja wspomnianego biurowca jest wybitnie niezgodna z „naturą” żelbetu i stanowi raczej

ŚCIANY OSŁONOWE

Ściany osłonowe zawiesza się zarówno na żelbetowych, jak np. w budynku hotelu „Orbis w Krakowie, jak I stalowych konstrukcjach. Trudno zatem utrzymywać, że użycie stali lub żelbetu może mleć poważny wpływ na wygląd budynku.Można by przytoczyć więcej uwag krytycznych dotyczących

PRODUKCJE MECHANICZNE

Styl ten, zdaniem Mum- forda, hołdując maszynizmowi produkuje mechaniczne, identyczne dla całej planety formy, nie reagując na historyczne tradycje, różnice w technicznych możliwościach itp.). Mumford nie wymienia nazwisk. Jednak prawdopodobnie chodzi o emigran­tów antyfaszystowskich —Mies van der Rohe, W. Gropiusa

TECHNIKA I CYWILIZACJA

Poglądy Mumforda zawierają tezy wzajemnie z sobą skłócone. W książce „Technika i cywiliza­cja” głosi z Jednej strony, że rozwój techniki nieuchronnie rządzi losami ludzkości a z drugiej — wpadając w ton kaznodziejski — piętnuje ludzkość za to, że poddaje się